ห้างทองย่งเชียงล้ง สาขา1 ตลาดวโรรส

ที่อยู่: 147-149 ถ.วิชยานนท์ ประตูกลางตลาดวโรรส (ใต้สะพานลอย)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053 235184, 053 233236

ห้างทองย่งเชียงล้ง สาขา2 ตลาดต้นลำไย
ที่อยู่:142 ถนนวิชยานนท์ ตึกม้าคู่ อยู่ติดกับ 7-eleven ตลาดต้นลำไย
ต.ช้างม่อย อ.เมือง, 50300
โทรศัพท์: 081 9938600